Home » Over Sint Anna » Zorgadviesraad (ZAR)

Zorgadviesraad (ZAR)

De Zorgadviesraad (ZAR) heeft een adviserende rol op de professionele beroepsinhoud. Door middel van een goede samenwerking met de beroepsgroepen, bestuurder en stakeholders (o.a. stafdiensten, (para)medici, leidinggevenden, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, vrijwilligers) hoopt de ZAR haar ambities te realiseren.

Missie en Visie

De ZAR heeft een adviserende rol op de professionele beroepsinhoud. Door middel van een goede samenwerking met de beroepsgroepen, bestuurder en stakeholders (o.a. stafdiensten, (para)medici, leidinggevenden, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, vrijwilligers) hoopt de ZAR haar ambities te realiseren. De ambitie is de kwaliteit van zorg verbeteren en waarborgen.

Daarnaast is het doel om de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en professionalisering van de beroepsgroep te stimuleren.

De ZAR ondersteunt en draagt bij aan de missie, visie en kernwaarden van Sint Anna.

Kernwaarden

De kernwaarden van de ZAR om deze missie te volbrengen zijn:

Trots

Betrokken

Vertrouwen

Ten behoeve van Sint Anna

Vertegenwoordiging beroepsgroepen

De ZAR vertegenwoordigt de beroepsgroepen:

  • Helpenden
  • Verzorgenden
  • (Kwaliteits)verpleegkundigen
  • Woonzorgbegeleiders
  • Welzijnsmedewerkers
  • Stagiairs / leerlingen zorg en welzijn

Aanpak

  • De ZAR signaleert knelpunten in de beroepspraktijk en vertaalt dit naar adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan de bestuurder om de kwaliteit van zorg te verbeteren en waarborgen;
  • De ZAR draagt bij aan beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening;
  • De ZAR draagt bij aan een grotere betrokkenheid van de beroepsgroep bij de koers van Sint Anna;
  • De ZAR volgt de dynamiek in de zorg - zowel buiten als binnen Sint Anna - en speelt in op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen.

De leden van de ZAR

Van links naar rechts (zittend): Wilma Cuijpers en Monique van Driel

Van links naar rechts (staand): Renate Sanders, Patricia de Best (vice-voorzitter), Marianne van der Tier, Joyce van Sambeek (ambtelijk secretaris) en Kitty Peeters (voorzitter)

Contact

Voor eventuele vragen of suggesties kunt u per mail contact opnemen met het dagelijks bestuur van de ZAR: adviesraad@sintannaboxmeer.nl, of u kunt een van de leden bij Sint Anna aanspreken.